Reagrupament es presenta a l'Ametlla de mar

Di­ven­dres 15 d'oc­tu­bre es va pre­sen­tar a la sala d'actes de l'ajun­ta­ment l'as­so­cia­ció Re­agru­pa­ment in­de­pen­den­tis­ta. A la pre­sen­ta­ció van as­sis­tir Lluï­sa Sa­na­bra i Ri­card Cabré, can­di­dats al Par­la­ment per Ta­rra­go­na a les elec­cions del 28-N. En el seu idea­ri, ex­pli­quen, l'as­so­cia­ció neix com a res­pos­ta a la ne­ces­si­tat que es posin la in­de­pen­dèn­cia i la re­ge­ne­ra­ció de­mo­crà­ti­ca com a ele­ments prio­ri­ta­ris a la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na. Es trac­ta, diuen, d'un grup de per­so­nes dis­po­sa­des a tre­ba­llar per acon­se­guir la lli­ber­tat del poble ca­ta­là, dei­xant de banda les ideo­lo­gies de dreta i es­que­rra per prio­rit­zar la lli­ber­tat. Con­si­de­ren, en de­fi­ni­ti­va, que la su­per­vi­vèn­cia de Ca­ta­lun­ya com a nació, el pro­grés i el be­nes­tar només es poden acon­se­guir amb la in­de­pen­dèn­cia per­què, rao­nen, quan una nació és lliu­re té estat i cons­ti­tu­ció no pas un es­ta­tut ja que aquest no per­met ser la llei sobre la que la nació pugui plan­te­jar la cons­truc­ció del seu futur lliu­re.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament