Vídeos i Imatges

Di­ven­dres 15 d'oc­tu­bre es va pre­sen­tar a la sala d'actes de l'ajun­ta­ment l'as­so­cia­ció Re­agru­pa­ment in­de­pen­den­tis­ta. A la pre­sen­ta­ció van as­sis­tir Lluï­sa Sa­na­bra i Ri­card Cabré, can­di­dats al Par­la­ment per Ta­rra­go­na a les elec­cions del 28-N. En el seu idea­ri, ex­pli­quen, l'as­so­cia­ció neix com a res­pos­ta a la ne­ces­si­tat que es posin la in­de­pen­dèn­cia i la re­ge­ne­ra­ció de­mo­crà­ti­ca com a ele­ments prio­ri­ta­ris a la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na. Es trac­ta, diuen, d'un grup de per­so­nes dis­po­sa­des a tre­ba­llar per acon­se­guir la lli­ber­tat del poble ca­ta­là, dei­xant de banda les ideo­lo­gies de dreta i es­que­rra per prio­rit­zar la lli­ber­tat. Con­si­de­ren, en de­fi­ni­ti­va, que la su­per­vi­vèn­cia de Ca­ta­lun­ya com a nació, el pro­grés i el be­nes­tar només es poden acon­se­guir amb la in­de­pen­dèn­cia per­què, rao­nen, quan una nació és lliu­re té estat i cons­ti­tu­ció no pas un es­ta­tut ja que aquest no per­met ser la llei sobre la que la nació pugui plan­te­jar la cons­truc­ció del seu futur lliu­re.

Reagrupament Independentista, amb la vicepresidenta Rut Carandell al capdavant, ha retut un íntim homenatge en memòria del president Companys. Carandell ha fet un breu parlament en què s'ha mostrat inflexible pel que fa a l'actitud de l'Estat amb relació al reconeixement del president màrtir. "Diguin els que diguin, l'Estat espanyol és encara avui còmplice d'aquell assassinat ja que amb miserables subterfugis jurídics continua sense reconèixer-ho", ha manifestat

Vídeo de la sèrie "Sí, ministre" on, amb un toc d'humor, es veu clarament la realitat de les enquestes, la capacitat de manipulació dels resultats segons l'interès de qui fa les preguntes i la poca fiabilitat de les estadístiques d'aquest tipus.

(Gósol, 9-10-2010)

La cap de llista per Barcelona de Reagrupament, Rut Carandell, va participar aquest dissabte en un acte de promoció de la consulta per la independència que tindrà lloc el 17 d'octubre a la localitat berguedana de Gósol. Carandell va emplaçar els gosolans a "ser protagonistes de la història i a treballar per a conquerir la llibertat de la nostra nació i no deixar-ho als nostres fills, de la mateixa manera que els nostres pares i avis van lluitar per a portar la democràcia".

La sala del Centre de Muntanya, on hi ha reproduccions dels quadres que Pau Picasso va pintar durant la seva estada a Gósol l'any 1906, es va omplir amb l'assistència d'unes 80 persones per a escoltar els diversos ponents convidats que van argumentar sobre la necessitat d'exercicir el vot favorable a la independència en la consulta del 17 d'octubre vinent.

A més de Carandell, en l'acte, que fou presentat per la presidenta de l'Associació de Dones de Gósol -promotora de la consulta-  també hi van intervenir Lluís Ballús, Jordi Camps, Josep Faura i Joan Rosselló.

Reagrupament ha aplegat uns quants milers de persones a la manifestació d'aquest dissabte, amb motiu de la Diada nacional a Barcelona. Les activitats de commemoració havien començat ben d'hora al matí a la tomba de Casanova a Sant Boi, després s'ha fet l'ofrena floral al monument a Rafael de Casanova a la Ronda Sant Pere. 

El dinar organitzat ha aplegat unes 600 persones al Pla de Palau.

Reagrupament inicia els actes de commemoració de l'11 de setembre

Reagrupament Independentista ha arrencat la commemoració de la diada nacional de l'11 de setembre amb una ofrena floral al Fossar de les moreres, l'espai on foren enterrats els lluitadors per les llibertats nacionals de Catalunya. El punt de partida de la concentració ha estat el monument a Francesc Macià a la plaça Catalunya. Acompanyats per timbals i gralles els participants han anat des de plaça Catalunya fins al fossarpassant pel capdamunt de la Rambla, el Portal de l'Àngel, la catedral, la plaça Sant Jaume, etc.

(Manresa, 8-09-2010)

Pocs dies abans de la diada, Rut Carandell, cap de llista per Barcelona de Reagrupament i Montserrat Nebrera, fundadora d'Alternativa de Govern, van debatre sobre la independència i les maneres de fer política a Catalunya en un acte organitzat per Reagrupament del Bages. El debat es va caracteritzar per un exquisit clima de fair play  , malgrat que ambdues van mantenir posicions radicalment oposades sobre les perspectives nacionals de Catalunya. El nombrós públic que omplia el cafè-teatre Voi  va gaudir d'un debat distès i amb plena correcció en què es va parlar amb tota naturalitat sobre la independència de Catalunya.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament