Constitució de Catalunya (4) - Articles 8, 9 i 10

Constitució de Catalunya (4) - Articles 8, 9 i 10

Títol II. Els Drets Fonamentals

Art. 8. Dignitat humana

La dignitat humana és inviolable. 

Art. 9. Dret a la vida

Tot ésser humà té dret a la vida.

La pena de mort, la tortura i el tractament inhumà  o degradant són prohibits. 

Art.10. Igualtat davant la llei

Les dones i els homes són iguals davant la llei. 

Ningú  pot ser perjudicat o afavorit per raó  del seu origen, la seva raça, el seu naixement, les seves conviccions, les seves opinions o la seva situació social, o qualsevol altra condició personal.

Title II. Fundamental rights

Article 8. Human dignity

Human dignity is inviolable.

Article 9. Right to life

All human being has the right to life.
Death penalty, torture and inhuman or degrading treatment are forbidden.

Article 10. Equality before the law

Women and men are equal before the law.
No one may be harmed or favoured because of its origin, its race, its birth, its beliefs, its opinions or its social or other personal condition.

13.231 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament