Reagrupament planteja que els ciutadans puguin crear comissions d'investigació al Parlament

Control social sobre la gestió pública (4) - Programa de radicalitat democràtica de Reagrupament del 2010
Parlament de Catalunya / Foto: Europa Press

Ara que s'ha començat a destapar una trama d'espionatge polític a Catalunya i s'ha conegut que l'agència de detectius Método 3 va espiar a tort i a dret, incloent Reagrupament, és pertinent recordar que cal informació sobre la gestió pública, però que aquesta ha d'estar subjecta al control de la societat. Una de les fórmules que proposa Reagrupament, que serveix per a aprofundir en la radicalitat democràtica, consisteix en la creació de comissions ciutadanes d'investigació tramitades directament al Parlament. És una mesura que afavoreix també la connexió entre la ciutadania i el món de la política parlamentària.

8. Control social sobre la gestió pública.

8.1. Comissions ciutadanes d’investigació.
8.2. Comunicació i control de la despesa.
8.3. Supressió de les diputacions.
8.4. El defensor de les persones.

8.1. Comissions ciutadanes d’investigació.

Els ciutadans podran tramitar directament al Parlament la creació d’una comissió d’investigació.
Caldrà presentar un total de signatures equivalent al 1% del total del cens.
Els ciutadans proponents tindran dret a estar representats directament a la comissió amb igualtat de drets que els parlamentaris. Els representants dels ciutadans proponents gaudiran del tractament i l’autoritat parlamentària envers el govern i les administracions.

8.2. Comunicació i control de la despesa.

Cada departament del govern de Catalunya tindrà el deure d’informar de la despesa corrent de departament pel que fa a conceptes directament lligats als càrrecs polítics executius. No se n’exclouran les dietes, telèfon, viatges i despeses generals de representació.
Aquesta despesa estarà actualitzada i disponible pel ciutadà directament a la pàgina web del servei o departament en qüestió i directament lligada a la persona responsable del departament.

8.3. Supressió de les diputacions.

La figura administrativa de les diputacions provincials quedarà eliminada i les seves funcions i responsabilitats seran assumides pel govern de Catalunya.

8.4. El defensor de les persones.

El defensor de les persones vetlla pel respecte dels drets de les persones.
Atendrà les queixes dels qui es troben desemparats davant l’actuació o manca d’actuació de les administracions. Totes les administracions públiques i les empreses de titularitat pública, tenen l’obligació d’atendre i respondre les peticions del defensor de les persones, dins d’un termini no superior a 30 dies naturals.
A fi de garantir la seva independència i capacitació, el Defensor de les persones serà escollit pel Parlament de Catalunya, prèvia proposta dels candidats per part de l’Oficina de la Funció Pública.
Aquest càrrec tindrà una limitació de 5 anys.

6.930 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament