Reagrupament insta el TSJ de Catalunya i la consellera de Justícia a no deixar impune l'agressió del magistrat José María Magán contra la llengua catalana

Podria haver comès una falta molt greu tipificada a l'article 497 de la Llei Orgànica del Poder Judicial
Justícia
(Barcelona, 28-04-2011)

Reagrupament Independentista insta la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que emprengui les accions disciplinàries que corresponguin contra el magistrat José María Magán, el qual -segons que informa el diari AVUI - ha afirmat en una interlocutòria que la pretensió dels lletrats de la Generalitat de fer servir el català en els procediments és “una deliberada falta de respecte i de mínima educació”. L'actuació del magistrat del jutjat contenciós administratiu número 1 de Lleida podria constituir una falta greu o molt greu de les previstes per la Llei Orgànica del Poder Judicial (articles 417 i 418).

Així mateix, Reagrupament demana a la consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, la seva intervenció personal en el cas i que doni instruccions als lletrats de la Generalitat de Catalunya perquè, a més d'emprar sempre la llengua catalana en l'àmbit de Justícia (cosa que, lamentablement no fan sempre), sol·licitin a cada Jutjat i Tribunal que el procediment es tramiti en llengua catalana, cosa que hauria de ser una pràctica ordinària habitual. per part de l'Administració catalana, en defensa i promoció de la llengua pròpia del país. Cal recordar que l'ús de la llengua catalana als tribunals de justícia es troba en els nivells més baixos dels últims 15 anys i, per exemple, el nombre de sentències ha retrocedit des d'índexs superiors al 20% a percentatges al voltant del 14%.

Reagrupament recorda que, precisament els capítols de llengua i administració de justícia, malgrat la seva escassa ambició, van ser dels que van quedar més malparats en la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya. El fet que un servidor públic del país -com és un jutge- consideri que fer ús de la llengua pròpia del país és una "falta de respecte" posa de manifest la migradesa del marc legal vigent i l'absoluta desprotecció de la llengua pròpia, sobretot si l'actuació d'aquest servidor públic no és objecte de la sanció disciplinària prevista pel marc . A més, aquesta actuació també resulta reveladora de l'escassa categoria humana i professional d'aquest funcionari.

Finalment, fets com aquests permeten constatar un cop més la necessitat peremptòria de comptar amb un poder judicial propi, cosa que tan sols és possible amb la Constitució d'un Estat propi per a Catalunya.

Més informació:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Annex: Llei orgànica del poder judicial

Article 417

Són faltes molt greus:

1. L'incompliment conscient del deure de fidelitat a la Constitució que estableix l'article 5.1 d'aquesta Llei, quan així s'apreciï en sentència ferma.

2. L'afiliació a partits polítics o sindicats, o l'acompliment de feines o càrrecs al seu servei.

3. La provocació reiterada d'enfrontaments greus amb les autoritats de la circumscripció en la qual el jutge o magistrat ocupi el càrrec, per motius aliens a l'exercici de la funció jurisdiccional.

(...)

Article 418

Són faltes greus:

1. La falta de respecte als superiors en l'ordre jeràrquic, en la seva presència, en un escrit que se'ls adreci o amb publicitat.

2. Interessar-se, mitjançant qualsevol classe de recomanació, en l'exercici de l'activitat jurisdiccional d'un altre jutge o magistrat.

3. Dirigir als poders, autoritats o funcionaris públics o corporacions oficials felicitacions o censures pels seus actes, i invocar la condició de jutge, o servir-se d'aquesta condició.

 4. Corregir l'aplicació o la interpretació de l'ordenament jurídic feta pels inferiors en l'ordre jurisdiccional, excepte quan actuïn en l'exercici de la jurisdicció.

 5. L'excés o l'abús d'autoritat, o falta greu de consideració respecte dels ciutadans, institucions, secretaris, metges forenses o de la resta del personal al servei de l'Administració de justícia, dels membres del ministeri fiscal, advocats i procuradors, graduats socials i funcionaris de la policia judicial.  

6. La utilització en les resolucions judicials d'expressions innecessàries o improcedents, extravagants o manifestament ofensives o irrespectuoses des del punt de vista del raonament jurídic. En aquest cas, el Consell General del Poder Judicial només procedeix amb el testimoni previ deduït o comunicació remesa pel tribunal superior respecte de qui va dictar la resolució, i que conegui d'aquesta en via de recurs.  

23.264 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament