"Era universal, constant i decidit el clam del territori sencer per la seva emancipació solemne del poder despòtic dels reis d'Espanya"

Declaracions de pobles del món (1) - Acta d'independència d'Argentina
"Era universal, constant i decidit el clam del territori sencer per la seva emancipació solemne del poder despòtic dels reis d'Espanya"

El Parlament de Catalunya ha declarat per una majoria molt àmplia la sobirania del poble de Catalunya com a pas previ a un referèndum o consulta per tal d'exercir-la efectivament. A continuació, iniciem un recull de les declaracions dels diversos pobles del món, normalment efectuades quan han proclamat la independència. Considerem que és molt interessant el llenguatge, el contingut i la forma d'aquests textos. Comencem amb l'Acta d'independència d'un dels territoris més grans que mai han estat dins del Regne d'Espanya, Argentina.

Acta de la Declaració de la Independència d'Argentina  (9 de juliol de 1816)

"A la benemèrita i molt digna Ciutat de San Miguel del Tucumán a nou dies del mes de juliol de 1816: acabada la sessió ordinària, el Congrés de les Províncies Unides va continuar les seves anteriors discussions sobre el gran, august i sagrat objecte de la independència dels Pobles que el formen. Era universal, constant i decidit el clam del territori sencer per la seva emancipació solemne del poder despòtic dels reis d'Espanya, els Representants però van consagrar a tan ardu assumpte tota la profunditat dels seus talents, la rectitud de les seves intencions i interès que demana la sanció de la seva sort, Pobles representats i posteritat, al seu terme van ser preguntats si volien que les Províncies de la Unió fossin una Nació lliure i independent dels reis d'Espanya i la seva metròpoli.

Aclamaren primer plens del sant ardor de la justícia, i un a un van reiterar successivament el seu unànime i espontani decidit vot per la independència del País, i, per causa d'això, van fixar la determinació següent:

Nós els representants de les Províncies Unides a Amèrica del Sud reunits en Congrés General, tot invocant l'Etern que presideix l'univers, en el nom i per l'autoritat dels Pobles que representem, protestant al Cel, a les nacions i homes tots del globus la justícia que regla els nostres vots: declarem solemnement a la faç de la terra, que és voluntat unànime i indubtable d'aquestes Províncies trencar els violents vincles que les lligaven als reis d'Espanya, recuperar els drets de què van ser desposseïdes, i investir-se de l'alt caràcter d'una nació lliure i independent del rei Ferran VII, els seus successors i metròpoli. Queden en conseqüència de fet i de dret amb ampli i ple poder per a donar-se les formes que exigeixi la justícia, i imperi el cúmul de les seves actuals circumstàncies. Totes i cadascuna d'elles així ho publiquen, declaren i ratifiquen, comprometent-se pel nostre mitjà al compliment i sustentació d'aquesta seva voluntat, sota l'assegurança i garantia de les seves vides, havers i fama.

Comuniqueu a qui correspongui per a la seva publicació i en obsequi del respecte que es deu a les nacions, detalleu en un Manifest els gravíssims fonaments impulsius d'aquesta solemne declaració ".

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Acta de la Declaración de la Independencia de Argentina  (9 de julio de 1816)

En la benemérita y muy digna Ciudad de San Miguel del Tucumán a nueve días del mes de julio de mil ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los Pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España; los Representantes sin embargo consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte suya, Pueblos representados y posteridad; a su término fueron preguntados si querían que las Provincias de la Unión fuesen una Nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli.

Aclamaron primero llenos del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto por la independencia del País, fijando en su virtud la determinación siguiente:

Nos los Representantes de las Provincias Unidas en Sud América reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo del seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama.

Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un Manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.

Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros Diputados Secretarios.

Francisco Narciso de Laprida, Diputado por San Juan, Presidente
Mariano Boedo, Vice Presidente, Diputado por Salta
Dr. Antonio Sáenz, Diputado por Buenos Aires
Dr. José Darragueira, Diputado por Buenos Aires
Fray Cayetano José Rodríguez, Diputado por Buenos Aires
Dr. Pedro Medrano, Diputado por Buenos Aires
Dr. Manuel Antonio Acevedo, Diputado por Catamarca
Dr. José Ignacio de Gorriti, Diputado por Salta
Dr. José Andrés Pacheco de Melo, Diputado por Chibchas
Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado por la Ciudad de Jujuy y su territorio
Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por Córdoba
Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza
Dr. Pedro Miguel Aráoz, Diputado por la Capital del Tucumán
Dr. Esteban Agustín Gazcón, Diputado por la Provincia de Buenos Aires
Pedro Francisco de Uriarte, Diputado por Santiago del Estero
Pedro León Gallo, Diputado de Santiago del Estero
Pedro Ignacio Rivera, Diputado de Mizque
Dr. Mariano Sánchez de Loria, Diputado por Charcas
Dr. José Severo Malabia, Diputado por Charcas
Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputado por La Rioja
Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, Diputado por Córdoba
Dr. José Colombres, Diputado por Catamarca
Dr. José Ignacio Thames, Diputado por Tucumán
Fray Justo de Santa María de Oro, Diputado por San Juan
José Antonio Cabrera, Diputado por Córdoba
Dr. Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza
Tomás Manuel de Anchorena, Diputado de Buenos Aires
José Mariano Serrano, Diputado por Charcas, Secretario
Juan José Paso, Diputado por Buenos Aires, Secretario.

6.157 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament