El PP reobrirà el 'Valle de los caídos' i el compara amb la Sagrada Família

El PP reobrirà el 'Valle de los caídos' i el compara amb la Sagrada Família

El Govern espanyol reobrirà el Valle de los Caídos  a les visites turístiques amb la intenció que el mausoleu on es troba enterrat el dictador Francisco Franco recuperi les gairebé 300.000 visites anuals que rebia abans de la clausura. El fet que l'indret es trobi en obres, a causa del seu deteriorament, no és un inconvenient -segons el PP- ja que també hi ha altres monuments oberts al públic, com ara la Sagrada Família, que s'hi troben.

Així mateix, el Go­vern del PP -segons informa El Periódico - ha desat en un ca­laix l’in­for­me del comitè d'experts que re­co­ma­na­va treu­re del Va­lle de los Caí­dos  les res­tes de Fran­cis­co Fran­co per con­ver­tir el mo­nu­ment en un es­pai que convidi a la re­con­ci­li­a­ci­ó. Per al Govern espanyol ja és ho­ra que tor­ni la nor­ma­li­tat al mau­so­leu que al­ber­ga les tom­bes del dic­ta­dor i del fun­da­dor de la ­Fa­lan­ge, Jo­sé An­to­nio Pri­mo de ­Ri­ve­ra, ai­xí com de 30.000 víc­ti­mes de la guer­ra ci­vil dels dos bàn­dols. El Govern espanyol preveu cobrar entrada per accedir-hi a partir de l'estiu.

9.010 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament