Constitució de Catalunya (8) - Articles 17, 18 i 19

Constitució de Catalunya (8) - Articles 17, 18 i 19

Article 17. La prohibició de l'arbitrarietat

Tothom té dret a ser tractat pels òrgans de l’Estat sense arbitrarietats i amb respecte a les exigències de la bona fe.

Article 18. Els drets polítics

Els ciutadans tenen dret a participar en els afers públics.

Tota persona major de setze anys té el dret de prendre part en les eleccions, votacions populars i referèndums, de ser elegit per ocupar càrrecs públics i de donar suport a qualsevol iniciativa legislativa popular.

Una llei regularà els casos excepcionals en què una persona pot ser privada dels drets polítics.

Article 19. Iniciativa legislativa popular

Cinquanta mil electors o cinquanta municipis poden demanar al poder legislatiu, mitjançant una iniciativa legislativa popular, la promulgació, modificació o derogació de disposicions constitucionals o legislatives.

Article 17. Prohibition of arbitrariness

Everyone is entitled to be treated by State organs without arbitrariness and with full respect to the principles of goodwill.

Article 18 Political rights

Citizens have the right to participate in public affairs.Any person over sixteen years old has the right to take part in elections, popular consultations and referendums, to be elected to hold public office and to support any popular legislative initiative.A law shall specify the exceptional cases in which a person may be deprived of political rights. 

Article 19. Popular legislative initiative

Fifty thousand voters or fifty municipalities may require the legislative power, by a popular legislative initiative, the promulgation, amendment or repeal of constitutional or legislation provisions.

10.912 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament