Constitució de Catalunya (7) - Articles 13, 14, 15 i 16

Constitució de Catalunya (7) - Articles 13, 14, 15 i 16

Article 13. La prohibició de la censura

La censura està prohibida.

Article 14. La propietat

El dret de propietat està garantit en la seva funció privada i social.

Article 15. El matrimoni

El dret al matrimoni i a formar una família estan garantits.
La llibertat de constituir una altra forma de vida en comú diferent del matrimoni està garantida.

Article 16. La protecció del territori

Tothom té el dret de viure en un medi natural equilibrat.
Els òrgans de l’Estat tenen l’obligació d’assegurar una utilització justa del sòl i una ocupació racional del territori. Han de combatre el soroll i la pol·lució de l’aire, del sòl i de l’aigua, i salvaguardar la flora, la fauna i la bellesa originària dels paisatges, a més del patrimoni natural i arquitectònic.

 

Article13. Prohibition of censorship

Censorship is prohibited.

Article 14. Property

The right to property is guaranteed in its private and social function.

Article 15. Marriage

The right to marriage and to a family is guaranteed.
The freedom to constitute another form of common life than marriage is guaranteed.

Article 16. Protection of the territory

Everyone has the right to live in a balanced natural environment.
The State bodies are obliged to ensure equitable and rational land use. They must fight the noise and air, soil and water pollution and preserve the flora, wildlife and natural beauty of the landscapes as well as the natural and architectural heritage.

11.133 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament