Constitució de Catalunya (5) - Article 11

Constitució de Catalunya (5) - Article 11

Article 11. La llibertat

La llibertat individual està garantida.Són especialment garantits: 

a) La llibertat personal i la integritat física i moral
b) El respecte a la vida privada i familiar
c) El dret a l’honor i a la pròpia imatge
d) La inviolabilitat del domicili, de la correspondència i de les telecomunicacions
e) El dret de tenir i educar els fills
f) La llibertat de pensament, de consciència i de religió
g) La llibertat de tenir opinions, d’expressar-les i de difondre-les
h) La llibertat de premsa
i) La llibertat d’associació, reunió i manifestació
j) El dret de vaga i el dret a la negociació col·lectiva
k) El dret de rebre educació i la llibertat d’ensenyament
l) La llibertat en la creació artística i en la recerca
m) La llibertat d’escollir i exercir una professió
n) La llibertat d’empresa, comerç i indústria
o) La llibertat de fixar el propi domicili
p) La llibertat d’accés als càrrecs públics 

Article 11. Freedom

Individual freedom is guaranteed.
It is especially guaranteed:

a) Personal freedom and physical and moral integrity
b) Respect for private and family life
c) The right to honour and own image reputation
d) The inviolability of the home, correspondence and telecommunications
e) The right of having and raising children
f) Freedom of thought, conscience and religion
g) The freedom to have opinions, express and disseminate them
h) Freedom of the press
i) Freedom of association, assembly and demonstration
j) The right to strike and the right to collective bargaining
k) The right to receive education and freedom of education
l) The freedom of artistic creation and research
m) The freedom to choose and practice a profession
n) The freedom of enterprise, trade and industry
o) The freedom to set an own home
p) Freedom of access to public office

11.805 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament