Constitució de Catalunya (12) - Disposicions transitòries i finals

Constitució de Catalunya (12) - Disposicions transitòries i finals

Disposicions transitòries i finals

Primera .- Aquesta Constitució deroga, en el territori de Catalunya, la Constitució del Regne d’Espanya de 1978.

Segona .- Fins que no es dictin les lleis que regulin la composició, les atribucions i les funcions dels poders legislatiu, executiu i judicial, aquestes atribucions seran exercides pel Parlament de Catalunya, el President, el Govern de la Generalitat i els òrgans judicials, en la forma establerta en la llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, de reforma de l’Estatut de Catalunya. 

Tercera.-  Queden derogades totes les normes jurídiques dictades pel Parlament de Catalunya que contradiguin els principis i drets continguts en aquesta Constitució.

Quarta.-  Entrada en vigor

Aquesta Constitució entra en vigor l’endemà de ser ratificada pel poble de Catalunya en referèndum. En els deu dies següents a la data d’aprovació d’aquesta llei pel Parlament, el President de la Generalitat convocarà un referèndum, que s’haurà de celebrar entre els quaranta i els seixanta dies posteriors a la data de la convocatòria, per sotmetre a la ratificació del poble de Catalunya la present Constitució.

Transient and final provisions

First.- This Constitution repeals, in the territory of Catalonia, the Constitution of the Kingdom of Spain from 1978.

Second.- Until the laws that regulate the composition, powers and functions of the legislative, executive and judicial bodies have not been passed, such powers and functions shall be exercised by the Catalan Parliament, the President, the Government of the Generalitat and by the judicial bodies as established in the Organic Law 6/2006 as per 19th July, about reform of the Statute of Catalonia.

Third.- All legal rules passed by the Parliament of Catalonia that contradict the principles and rights contained in this Constitution are hereby repealed.

Fourth .- Commencement.This Constitution shall enter into force one day after being approved by the people of Catalonia in referendum.In the ten days following to the date of adoption of this law, the President of the Government will call to a referendum to put up to the decision of the people of Catalonia of adopting the present Constitution of Catalonia. This referendum shall be held between forty and sixty days after the date of the announcement.

 

49.542 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament