Comunicats

Constitució de Catalunya (12) - Disposicions transitòries i finals

Disposicions transitòries i finals

Primera .- Aquesta Constitució deroga, en el territori de Catalunya, la Constitució del Regne d’Espanya de 1978.

Segona .- Fins que no es dictin les lleis que regulin la composició, les atribucions i les funcions dels poders legislatiu, executiu i judicial, aquestes atribucions seran exercides pel Parlament de Catalunya, el President, el Govern de la Generalitat i els òrgans judicials, en la forma establerta en la llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, de reforma de l’Estatut de Catalunya. 

Lliuraments anteriors :

Constitució de Catalunya (1) - Preàmbul
Constitució de Catalunya (2) - Articles 1-4
Constitució de Catalunya (3) - Articles 5, 6 i 7
Constitució de Catalunya (4) - Articles 8, 9 i 10
Constitució de Catalunya (5) - Article 11
Constitució de Catalunya (6) - Article 12
Constitució de Catalunya (7) - Article 13-14-15 i 16
Constitució de Catalunya (8) - Article 17-18 i 19
Constitució de Catalunya (9) - Article 20 i 21
Constitució de Catalunya (10) - Article 22 i 23
Constitució de Catalunya (10) - Article 24-25 i 26

49.539 lectures
Constitució de Catalunya (10) - Articles 22 i 23

Títol IV. L’organització de l’Estat

Article 22. Els poders de l'Estat

Els tres poders fonamentals de l’Estat són el poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial. Els poders legislatiu, executiu i judicial estan separats. Les lleis regularan els òrgans que formaran cadascun dels poders de l’Estat i també la seva composició, atribucions i funcions.

Article 23. Els municipis

Es regularan per llei les atribucions i funcions dels municipis i òrgans supramunicipals.

 

Lliuraments anteriors: 

Constitució de Catalunya (1) - Preàmbul
Constitució de Catalunya (2) - Articles 1-4
Constitució de Catalunya (3) - Articles 5, 6 i 7
Constitució de Catalunya (4) - Articles 8, 9 i 10
Constitució de Catalunya (5) - Article 11
Constitució de Catalunya (6) - Article 12
Constitució de Catalunya (7) - Article 13-14-15 i 16
Constitució de Catalunya (8) - Article 17-18 i 19
Constitució de Catalunya (9) - Article 20 i 21

11.509 lectures
Constitució de Catalunya (9) - Articles 20 i 21

Títol III. Els deures dels ciutadans

Article 20. La defensa de Catalunya

Els catalans tenen el deure i el dret de defensar Catalunya.

Article 21. Les despeses públiques

Tots els ciutadans han de contribuir al sosteniment de les despeses públiques.

 

Lliuraments anteriors: 

Constitució de Catalunya (1) - Preàmbul
Constitució de Catalunya (2) - Articles 1-4
Constitució de Catalunya (3) - Articles 5, 6 i 7
Constitució de Catalunya (4) - Articles 8, 9 i 10
Constitució de Catalunya (5) - Article 11
Constitució de Catalunya (6) - Article 12
Constitució de Catalunya (7) - Article 13-14-15 i 16
Constitució de Catalunya (8) - Article 17-18 i 19

10.868 lectures

Aquest diumenge, 18 d'abril, és el primer aniversari de la publicació al diari AVUI de l'article de Joan Carretero, Patriotisme  i dignitat . Fou en aquest article on el president de Reagrupament va proposar per a les properes eleccions "una candidatura d'ampli espectre que tingui com a eix programàtic central la proclamació unilateral de la independència de Catalunya per una decisió majoritària del Parlament, que posteriorment seria sotmesa al corresponent referèndum de ratificació. Discrepo cordialment dels que defensen que el referèndum s’ha de convocar des de l’actual legalitat vigent, ja que la seva convocatòria dependria de la imprescindible autorització del govern espanyol, que no cal dir que mai no estarà per la feina."

Després de les notícies dels darrers dies, els postulats del text mantenen plena vigència: "Ni Estat plurinacional, ni Espanya plural, ni federalisme asimètric –ni simètric, ni de cap mena–. Amb Espanya no hi ha res a fer. I no podran dir que el catalanisme no ha intentat regenerar Espanya per fer-hi viable l’encaix de Catalunya. Ja fa bastant més d’un segle que ho prova. La nostra supervivència com a nació i el progrés de Catalunya i el benestar dels seus ciutadans només es poden aconseguir amb la independència. Aquesta és una evidència que, segons diversos estudis, cada cop més catalans comparteixen."

10.950 lectures
Francesc Macià proclamant la República Catalana el 14 d'abril del 1931, ara fa 79 anys

"Per a nosaltres, el nacionalisme és la tendència que proclama el dret de tota nació a tenir el seu estat i a organitzar lliurement la seva vida pròpia"  (Antoni Rovira i Virgili).

Catalunya, perquè és un fet i una voluntat nacionals, té el dret de regir-se lliurement ella mateixa. Avui ens és negada aquesta llibertat. Ens dicten les lleis, ens administren la justícia, ens gestionen els nostres recursos. Ens manen. El nostre problema és de llibertat, de pròpia determinació. Per això afirmem el nostre dret moral a la lliure determinació enfront d’un Estat, de dalt a baix anticatalà, tal com el president Macià, 79 anys enrere, va decidir proclamar unilateralment la República Catalana.

8.383 lectures
Constitució de Catalunya (8) - Articles 17, 18 i 19

Article 17. La prohibició de l'arbitrarietat

Tothom té dret a ser tractat pels òrgans de l’Estat sense arbitrarietats i amb respecte a les exigències de la bona fe.

Article 18. Els drets polítics

Els ciutadans tenen dret a participar en els afers públics.

Tota persona major de setze anys té el dret de prendre part en les eleccions, votacions populars i referèndums, de ser elegit per ocupar càrrecs públics i de donar suport a qualsevol iniciativa legislativa popular.

Una llei regularà els casos excepcionals en què una persona pot ser privada dels drets polítics.

Article 19. Iniciativa legislativa popular

Cinquanta mil electors o cinquanta municipis poden demanar al poder legislatiu, mitjançant una iniciativa legislativa popular, la promulgació, modificació o derogació de disposicions constitucionals o legislatives

Lliuraments anteriors: 

Constitució de Catalunya (1) - Preàmbul
Constitució de Catalunya (2) - Articles 1-4
Constitució de Catalunya (3) - Articles 5, 6 i 7
Constitució de Catalunya (4) - Articles 8, 9 i 10
Constitució de Catalunya (5) - Article 11
Constitució de Catalunya (6) - Article 12
Constitució de Catalunya (7) - Article 13-14-15 i 16

10.912 lectures
Constitució de Catalunya (7) - Articles 13, 14, 15 i 16

Article 13. La prohibició de la censura

La censura està prohibida.

Article 14. La propietat

El dret de propietat està garantit en la seva funció privada i social.

Article 15. El matrimoni

El dret al matrimoni i a formar una família estan garantits.
La llibertat de constituir una altra forma de vida en comú diferent del matrimoni està garantida.

Article 16. La protecció del territori

Tothom té el dret de viure en un medi natural equilibrat.
Els òrgans de l’Estat tenen l’obligació d’assegurar una utilització justa del sòl i una ocupació racional del territori. Han de combatre el soroll i la pol·lució de l’aire, del sòl i de l’aigua, i salvaguardar la flora, la fauna i la bellesa originària dels paisatges, a més del patrimoni natural i arquitectònic.

 

Lliuraments anteriors: 

Constitució de Catalunya (1) - Preàmbul
Constitució de Catalunya (2) - Articles 1-4
Constitució de Catalunya (3) - Articles 5, 6 i 7
Constitució de Catalunya (4) - Articles 8, 9 i 10
Constitució de Catalunya (5) - Article 11  
Constitució de Catalunya (6) - Article 12  

10.893 lectures
Constitució de Catalunya (6) - Article 12

Article 12. La protecció jurídicaTothom té dret a obtenir una tutela judicial efectiva.

Tothom té dret a la presumpció d’innocència.

Tota persona detinguda ha de ser portada davant del jutge abans de les vint-i-quatre hores següents a la seva detenció.

Tothom té dret al jutge natural predeterminat per la llei, a ser defensat per un advocat, a saber de què se l’acusa i a un procés públic, ràpid i just.

Les lleis penals i sancionadores són irretroactives.

Es prohibeixen els tribunals especials.

Tota persona injustament detinguda té dret a ser indemnitzada pel dany sofert.

 

Lliuraments anteriors: 

Constitució de Catalunya (1) - Preàmbul
Constitució de Catalunya (2) - Articles 1-4
Constitució de Catalunya (3) - Articles 5, 6 i 7
Constitució de Catalunya (4) - Articles 8, 9 i 10
Constitució de Catalunya (5) - Article 11  

11.907 lectures
Constitució de Catalunya (5) - Article 11

Article 11. La llibertat

La llibertat individual està garantida.Són especialment garantits:

a) La llibertat personal i la integritat física i moral
b) El respecte a la vida privada i familiar
c) El dret a l’honor i a la pròpia imatge
d) La inviolabilitat del domicili, de la correspondència i de les telecomunicacions
e) El dret de tenir i educar els fills
f) La llibertat de pensament, de consciència i de religió
g) La llibertat de tenir opinions, d’expressar-les i de difondre-les
h) La llibertat de premsa
i) La llibertat d’associació, reunió i manifestació
j) El dret de vaga i el dret a la negociació col·lectiva
k) El dret de rebre educació i la llibertat d’ensenyament
l) La llibertat en la creació artística i en la recerca
m) La llibertat d’escollir i exercir una professió
n) La llibertat d’empresa, comerç i indústria
o) La llibertat de fixar el propi domicili
p) La llibertat d’accés als càrrecs públics

 

Lliuraments anteriors:

Constitució de Catalunya (1) - Preàmbul
Constitució de Catalunya (2) - Articles 1-4
Constitució de Catalunya (3) - Articles 5, 6 i 7
Constitució de Catalunya (4) - Articles 8, 9 i 10  

11.805 lectures

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament